Reklamační řád

Pohřební služba Adámek s.r.o. Sídlo firmy: Na Vršku 59 – Sušice 342 01.Provozovna: Pod Kalichem 344 – Sušice 342 01.IČ: 27978681 Na základě zákona 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a v zájmu jednotného postupu pro uplatňování a vyřizováni reklamací služeb a zboží poskytovaných Pohřební službou Adámek s.r.o. (dále jen PS) je vydán tento reklamační řád, s platností od 15.9.2020. 1. Objednavatel služeb nebo zboží je oprávněn reklamovat vadu způsobenou PS bez zbytečného odkladu. Jedná-li se o zjevnou vadu je objednavatel povinen uplatnit reklamaci ihned po převzetí zboží nebo služby. 2. Vadu je objednavatel oprávněn reklamovat pouze v provozovně PS uvedené v záhlaví tohoto řádu. 3. Pověřený pracovník PS sepíše na žádost objednavatele záznam o podané reklamaci a záznam musí obsahovat: Jméno objednavatele a jeho bydliště, případně kontaktní adresa či telefon. Datum provedené služby nebo dodání zboží včetně čísla objednávky nebo příslušné smlouvy. Specifikace vady a její projev Datum podání reklamace, podpis objednavatele a pověřeného pracovníka PS 4. Reklamace týkající se smutečního obřadu je nutné reklamovat bezprostředně po skončení smutečního obřadu u obřadníka, jinak nelze reklamaci uznat. 5. Objednavatel bude písemnou formou vyrozuměn o přijetí nebo nepřijetí reklamace včetně způsobu a lhůtě odstranění reklamované vady. 6. Pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nepočítá doba přiměřená podle druhu výrobku či služby k podrobnému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud nedojde k dohodě na delší lhůtě. 7. Neuplatní-li zákazník v souladu s odstavcem 4 tohoto řádu reklamaci vady zboží nebo služby, toto právo zaniká. Jedná zejména (nikoliv výhradně) o tyto vady služby: · vada úpravy zesnulého, včetně oblečení · vada obřadní rakve a vybavení · vada květinových darů při pohřbu – vada smuteční vazby · vada výkopu hrobu případně o vady prodaného zboží. POSTUP PŘI MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ