Pod Kalichem 344
34201 Sušice

24 hod.- 602 325 816
adamek@adamek-ps.cz

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Pohřební služba Adámek s.r.o.

Sídlo firmy: Na Vršku 59 – Sušice 342 01.                                                                                                                                   Provozovna: Pod Kalichem 344 – Sušice 342 01.

IČ: 27978681

Na základě zákona 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a v zájmu jednotného postupu pro uplatňování a vyřizováni reklamací služeb a zboží poskytovaných Pohřební službou Adámek s.r.o. (dále jen PS) je vydán tento reklamační řád, s platností od 15.9.2020.

1. Objednavatel služeb nebo zboží je oprávněn reklamovat vadu způsobenou PS bez zbytečného odkladu. Jedná-li se o zjevnou vadu je objednavatel povinen uplatnit reklamaci ihned po převzetí zboží nebo služby.

2. Vadu je objednavatel oprávněn reklamovat pouze v provozovně PS uvedené v záhlaví tohoto řádu.

3. Pověřený pracovník PS sepíše na žádost objednavatele záznam o podané reklamaci a záznam musí obsahovat:

  • Jméno objednavatele a jeho bydliště, případně kontaktní adresa či telefon.
  • Datum provedené služby nebo dodání zboží včetně čísla objednávky nebo příslušné smlouvy.
  • Specifikace vady a její projev
  • Datum podání reklamace, podpis objednavatele a pověřeného pracovníka PS

4. Reklamace týkající se smutečního obřadu je nutné reklamovat bezprostředně po skončení smutečního obřadu u obřadníka, jinak nelze reklamaci uznat.

5. Objednavatel bude písemnou formou vyrozuměn o přijetí nebo nepřijetí reklamace včetně způsobu a lhůtě odstranění reklamované vady.

6. Pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nepočítá doba přiměřená podle druhu výrobku či služby k podrobnému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud nedojde k dohodě na delší lhůtě.

7. Neuplatní-li zákazník v souladu s odstavcem 4 tohoto řádu reklamaci vady zboží nebo služby, toto právo zaniká.

Jedná zejména (nikoliv výhradně) o tyto vady služby:

·         vada úpravy zesnulého, včetně oblečení

·         vada obřadní rakve a vybavení

·         vada květinových darů při pohřbu – vada smuteční vazby

·         vada výkopu hrobu

 

případně o vady prodaného zboží.

 

POSTUP PŘI MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ