Pod Kalichem 344
34201 Sušice

24 hod.- 602 325 816
adamek@adamek-ps.cz

Pronájem hrobů

Město Sušice

Nařízení města č. 3 / 2010
ze dne 13. října 2010


kterým se stanovují maximální ceny za pronájem hrobového místa a služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místaRada města Sušice na svém zasedání dne 13. října 2010 rozhodla vydat na základě ustanovení § 4a) odst. 1) zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 11 odst. 1) a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města :Čl. 1
Nájemné

Maximální roční nájemné za pronájem hrobového místa na hřbitově ve městě Sušice a obci Albrechtice se stanovuje v souladu s výměrem MF č. 01/2010

na ………………………………………………………...            9,- Kč/m²/rok.Čl. 2
Služby hřbitovní

1. Maximální roční cena za hřbitovní služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa (jednohrob, dvouhrob, hrobka a urnové místo) se stanovuje :

na hřbitově ve městě Sušice         …………………………          60,- Kč/m²/rok

na hřbitově v obci Albrechtice     …………………………          40,- Kč/m²/rok


2. Maximální cena zahrnuje podíl nákladů na služby nutné k zajištění řádného provozu pohřebiště ve městě Sušice a obci Albrechtice (zejména správu a údržbu veřejného pohřebiště a jeho zařízení včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště, úklid sněhu, úklid trávy, odvoz a likvidaci odpadu, odemykání a zamykání hřbitovů, informační služby, vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků).

3. Do těchto služeb nepatří služby za individuální požadavky nájemce, které jsou nebo by mohly být vykonávány přímo na pronajatém hrobovém místě nebo hrobovém zařízení.

4. Uvedené ceny jsou včetně DPH v platné výši.
Čl. 3
Placení

1. Nájemné za pronájem hrobového místa se platí dopředu na dobu 10 let.

2. Hřbitovní služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa se platí dopředu na dobu 10 let.

3. Pro platby uskutečněné před účinností tohoto nařízení platí dosavadní předpisy.


Čl. 4
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011

……………………………………..                                          …………………………………….
         Bc. Petr Mottl                                                                         Ing. Petr Kocman
           starosta                                                                                   místostarosta