Pod Kalichem 344
34201 Sušice

24 hod.- 602 325 816
adamek@adamek-ps.cz

Aktuálně

Provozní řád hřbitova

 

Řád veřejného pohřebiště Města Sušice a obce Albrechtice

Rada Města Sušice rozhodla na svém zasedání dne 26. 7. 2010 usnesením č.451 po souhlasu územně příslušného Krajského úřadu v Plzni č.j. RR/1458/10 ze dne 15.června 2010 vydat v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s § 18 a § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o pohřebnictví“), tento řád veřejného pohřebiště města Sušice a obce Albrechtice (dále jen „řád veřejných pohřebišť“).
Článek l
Úvodní ustanovení

1.    Řád veřejných pohřebišť upravuje provoz veřejného pohřebiště na parc. č. 142 v k. ú. Sušice nad Otavou a provoz veřejného pohřebiště na parc. č. 43 v k. ú. Albrechtice u Sušice.
2.    Provozovatel pohřebišť zajišťuje provozování pohřebišť v souladu s ustanovením § 18 odst. 2/ zákona prostřednictvím právnické osoby - Pohřební služba Adámek s.r.o., se sídlem 342 01 Sušice III, Na Vršku 59, IČO – 27978 81, (dále jen „správce pohřebišť“), tel. +420 602 325 816.


Článek 2
Otevírací a provozní doba pohřebišť
1.    Pohřebiště jsou přístupná veřejnosti v otvírací době. Otvírací doba se stanoví v letním období (1.4. – 30.10.) v době od 07:00 – 21:00 hod.; v zimním období (1.11. – 31.3.) v době od 08:00 – 18:00 hod.. Mimo tuto dobu jsou pohřebiště uzavřena a uzamčena. Zpřístupnění pohřebišť mimo stanovenou otvírací dobu je možné po dohodě se správcem pohřebišť (viz. článek 1, bod 2.).
2.    Provozní doba je doba přítomnosti zaměstnanců správce veřejných pohřebišť v kanceláři obřadní síně Pod Kalichem čp. 344, 342 01 Sušice, tel. 376 523 338; provozní doba v pracovní dny 07:30 – 11:30 hod., 12:30 – 15:00 hod..


Článek 3
Pořádek na pohřebištích

1.    Návštěvníci pohřebišť jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti  zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, tzn.: zejména chovat se hlučně, používat přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebišť a jejich vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
2.    Na pohřebištích je možné se zdržovat pouze v otvírací době stanovené v článku 2 tohoto řádu.
3.    Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let.
4.    Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
5.    Na pohřebištích je povoleno pohybovat se pouze pěšky nebo na invalidním vozíku vyjma vozidel pohřební služby a vozidel údržby.
6.    Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebišť a při splnění jím stanovených podmínek. Vozidla do areálu pohřebišť jsou vpouštěna nejpozději l hodinu před ukončením stanovené provozní doby pohřebiště a současně musí vozidlo pohřebiště opustit nejpozději 30 minut před ukončením této doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
7.    Pojízdné a průchodné plochy na pohřebištích je povoleno používat k parkování vozidel pouze v otvírací době pohřebiště, a to pouze se souhlasem správce pohřebišť.
8.    Přístup na pohřebiště nebo do jejich částí může správce pohřebišť z oprávněných důvodů (terénní  úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
9.    Vstup na vsypovou loučku je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze umísťovat jen na plochy, které jsou na vsypové loučce k tomuto účelu vyhrazené. Správce pohřebišť je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary příp. jiné předměty z těchto míst odstranit.
10.    Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno. V případě jejich zjištění, budou správcem pohřebišť neprodleně odstraněny.
11.    Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. Na vsypové loučce je dovoleno rozsvěcovat svíčky jenom na vyhrazených plochách. V odůvodněných případech může správce pohřebišť používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.
12.    Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebišť a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebišť.
13.    Odpadky je povinnost odkládat na stanovená místa; pokud je na pohřebištích zavedeno třídění odpadu, je nutno tato opatření respektovat a odpad třídit.
14.    Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené na pohřebišti, včetně nové výsadby zeleně, bez souhlasu provozovatele nebo správce pohřebišť.
15.    Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebištích je možné se souhlasem správce pohřebišť. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění).
16.    Na pohřebištích je povoleno provádět práce (např. stavební a kamenické práce, terénní úpravy hrobů) pouze v provozní době, v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.
17.    Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat :
a.    respektování důstojnosti místa a omezení hlučných prací
b.    neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
c.    nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
d.    zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně
18.    Stavební odpad (např. suť, zemina, zbytky náhrobků), který vzniká při kamenických pracích a úpravě hrobů není možné likvidovat jako odpad ze hřbitova (např. květiny, věnce, svíčky), ale musí být likvidován v souladu s příslušnou obecně závaznou vyhláškou města.
19.    Dozor nad pořádkem na pohřebištích provádí správce pohřebišť.

Článek 4
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebištích
Správce pohřebišť poskytuje zejména následující služby :
V rámci uzavřené smlouvy s provozovatelem pohřebišť
a)    pronájem hrobových míst,
b)    vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků,
c)    správu a údržbu pohřebišť včetně komunikací, zeleně v areálu pohřebišť a ostatního příslušenství
d)    zajištění likvidace hřbitovního odpadu;
Služby poskytované správcem pohřebišť za jím stanovené ceny
e)    výkopové práce související s pohřbením a exhumací,
f)    pohřbívání,
g)    provádění exhumací,
h)    ukládání, vsyp a rozptyl zpopelněných lidských pozůstatků,
i)    údržbu a úpravu hrobových míst.
Článek 5
Povinnosti a činnost správce pohřebišť v souvislosti s nájmem hrobových míst
1.    Správce pohřebišť je povinen :
a)    předat nájemci hrobového místa (dále jen "nájemce") k užívání vyznačené (š x d v metrech), číselně označené hrobové místo; provádět vsyp a rozptyl pouze na vsypové a rozptylové loučce,
b)    umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku 9.
c)    umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelné pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště - v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo nebo hrobové zařízení uvést do původního stavu.
2.    Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Při tom respektuje plán hřbitova schválený usnesením Rady města č. 686 ze dne 16.11.2009. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.


Článek 6
Povinnosti nájemce hrobového místa
Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto :
1.     Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku 9. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas provozovatele pohřebišť prostřednictvím správce pohřebišť a řídit se při provádění prací jeho pokyny; má-li být zřízena hrobka, předat provozovateli pohřebišť prostřednictvím správce pohřebišť k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebišt k trvalému užívání hrobky.
2.     Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a  následujícím způsobem :
a)       Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa.
b)    Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob. V případě, že nájemce neplní tuto povinnost je správce pohřebišť oprávněn údržbu hrobového místa a hrobového zařízení provést sám na náklady nájemce.
c)    Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa na vsypové loučce, je správce pohřebišť oprávněn to učinit sám.
d)    Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebišť oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
3.    Do veřejné zeleně na pohřebištích, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem provozovatele pohřebišť, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.
4.     Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9/ zákona o pohřebnictví.
5.    Oznamovat správci pohřebišť veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v 
       souladu s § 21 zákona o pohřebnictví.
6.    Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebišť způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.
7.     Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládaní s nimi provádět jen
        způsobem, který je v souladu s článkem 7.
8.    Zdržovat se na pohřebišti pouze v otvírací době stanovené v článku 2.


Článek 7
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace
1.      Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebišť, jiná osoba jen s jeho souhlasem. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
2.     Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebištích vždy jen se souhlasem správce pohřebišť a způsobem, který stanoví.
3.     Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno se spodní částí rakve.
4.   Pro pohřbívám do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně; výplň rakví může být pouze z materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.


Článek 8
Tlecí doba
Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.

Článek 9
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebištích
1.     Nájemce nemá právní nárok na výběr místa hrobového zařízení hrobu dle vlastního uvážení. Místo 
        hrobového zařízení hrobu stanovuje správce pohřebišť tak, aby nedocházelo k narušení zvoleného systému umísťování hrobového zařízení hrobu (viz. článek 5, odst. 2).
 
2.     Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu :
a)  základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která činí
    minimálně 600 mm,
b)     základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.,
c)      přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů,
d) vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny,
e)  při stavbě na svahovitém terénu musí být hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.

3.      Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky :
a)  hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví,
b) dno hrobky musí být propustné,
c)  na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku  
        neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely,
d)     dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce pohřebiště povinen archivovat.

 4.      Správce pohřebišť může po souhlasu se zřízením hrobky stanovit :
    a)   dobu výstavby hrobky,
b)   zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitovů,
c)   požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště,
d)   podmínky používání komunikací pohřebišť,
e)   způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace,
f)    povinnost dozoru při výstavbě,
g)   průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.Článek 10
Sankce
Porušení tohoto řádu veřejných pohřebišť bude postihováno podle platných právních předpisů.


 
Článek 11

Účinnost
Řád veřejných pohřebišť nabývá účinnosti dnem 1. srpna. 2010 .

      Ing. Petr KOCMAN                                                                                       Bc. Petr  MOTTL
...............................................                                                                        ................................................
          místostarosta                                                                                                        starosta
                 v. r.